Juazeiro



Info about Juazeiro, Bahia (Brazil)

Juazeiro region is Bahia, in Brazil (Brazilcode).

Other names for Juazeiro are Joazeiro, latitude is -9.4116700, and longitude -40.4986100.

In Juazeiro are located 197965 occupiers, Juazeiro timezone is America/Bahia (America/Bahia_cet).

Juazeiro is one of the best destinations for farms around Brazil.

. See other http://www.juazeiro.ba.gov.br/.

Juazeiro things to do and activities: best trip destination for:

  • farms.

    Interactive Juazeiro (Brazil) Map and attractions

    Interactive map of Juazeiro, Bahia Brazil (BR).